Договір публічної оферти


 

Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Громадська організація «Гірська спортивна команда «МКС» (код ЄДРПОУ: 41813843), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви) через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

Організація: Громадська організація «Гірська спортивна команда «МКС» (код ЄДРПОУ: 41813843), в особі Голови ГО Куцаєва Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Благодійник: а саме фізична особа з повною цивільною дієздатністю, юридична особа чи об’єднання громадян, з другої сторони, уклали цей Договір про надання благодійної пожертви (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

  1. Терміни та визначення

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на офіційному сайті організації http://komanda-mks.com.ua/ про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

 

  1. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

2.2.  Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін Договору.

 

  1. Порядок надання благодійної пожертви

3.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.

3.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, ознайомлений із цілями, завданнями Організації та напрямками її діяльності і повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору,

3.3. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

3.4. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Організація.

 

  1. Права та обов’язки Організації та Благодійника

4.1. Організація має право:

4.1.1.Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для здійснення статутної діяльності Організації.

4.1.2. Без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;

4.1.3. Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1.У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

4.2.2. Надати інформацію Благодійнику щодо використаних Організацією грошових коштів, які надійшли від Благодійника як благодійна пожертва за запитом Благодійника.

4.3.Права Благодійника:

4.3.1. Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;

4.3.2. За письмовою заявою отримувати доступ до фінансових звітів Організації;

4.3.3. Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 

  1. Термін збору коштів

5.1. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Додаток № 1

до Договору про надання благодійної пожертви

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, що розміщена на офіційному сайті Громадської організації Гірська спортивна команда «МКС»: http://komanda-mks.com.ua/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю свою згоду ГО «Гірська спортивна команда «МКС» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійної пожертви, що розміщена на офіційному сайті Громадської організації «Гірська спортивна команда «МКС»: http://komanda-mks.com.ua/, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».